1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18
D96
 
 
Bull Terrier 2
 
H2
 
 
Quarter Horse
 
D95
 
 
Basset Hound 2 (puppy)
 
D94
 
 
Dachshund (puppy)
 
D93
 
 
Vizsla (Hungarian Pointer)
 
D92
 
 
Karelian Bear Dog
 
D91
 
 
Shiba Inu
 
D90
 
 
Pharaoh Hound
 
D89
 
 
Irish Terrier
 
D88
 
 
Bull Terrier
 
D87
 
 
Tibetan Spaniel
 
C9
 
 
Persian 2
 
C8
 
 
Maine Coon
 
D79
 
 
Pomeranian (Deutschen Spitz)
 
D80
 
 
Papillon
 
D78
 
 
Gordon Setter
 
D77
 
 
Chinese Shar-Pei 2
 
D76
 
 
Saluki
 
D75
 
 
Irish Wolfhound (puppy)
 
D74
 
 
Kerry Blue Terrier
 
D73
 
 
Landseer
 
H1
 
 
Horse 1 (unknown breed)
 
D72
 
 
Briard (Berger De Brie)
 
D71
 
 
Great Dane 3 (puppy)
 
D70
 
German Shepherd 2 (puppy)
 
D69
 
 
Greyhound
 
D67
 
 
Airedale Terrier
 
D68
 
 
Bouvier Des Flanders
 
D86
 
 
Wolf 1
 
D85
 
 
English Pointer
 
D84
 
 
Shettland Sheepdog (Sheltie)
 
D83
 
 
Rhodesian Ridgeback
 
D82
 
 
Agility 2 (Irish Setter 3)
 
D81
 
 
Chow-Chow
 
D66
 
Great Dane 2 (Harlequin)